Menu
Your Cart

Acetic Acid (Malaysia) : กรดน้ำส้ม (มาเลเซีย)

Acetic Acid (Malaysia) : กรดน้ำส้ม (มาเลเซีย)
Acetic Acid (Malaysia) : กรดน้ำส้ม (มาเลเซีย)
฿1,998.00บาท
Tax Included ฿1,998.00บาท
  • Stock: In Stock
  • Model : G007AA

Available Options

G007AA Acetic Acid (Malaysia) : กรดน้ำส้ม (มาเลเซีย)


        กรดอะซิติก (Acetic acid) หรือ กรดน้ำส้ม หรือ กรดเอทาโนอิก (Ethanoic acid) เป็นกรดอินทรีย์ (Organic acid) มีสูตรทางเคมี คือ CH3COOH เป็นของเหลวใสไม่มีสี มีกลิ่นฉุน แสบจมูก ระเหยได้ จัดเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตน้ำส้มสายชู รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร และทางการแพทย์

คุณสมบัติทางกายภาพ และเคมี

– กรดอะซิติกเป็นของเหลวใส ไม่มีสี

– สูตรโมเลกุล : CH3COOH

– น้ำหนักโมเลกุล : 60.05 กรัม/โมล

– ความหนาแน่น: 1.05 กรัม/ลบ.ซม.

– จุดเดือด : 118.1 ?C

– เป็นของแข็งได้ที่อุณหภูมิ 16.67 ?C หรือต่ำกว่า

– มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว

– รวมตัวได้ดีกับน้ำ แอลกอฮอล์ และกลีเซอรีน


ประโยชน์กรดอะซิติก

1. เป็นวัตถุดิบผลิตน้ำส้มสายชู

น้ำส้มสายชู เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำกรดอะซิติกมาเจือจางให้มีความเข้มข้นประมาณ 4-18% โดยปริมาตร แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1.1 น้ำส้มสายชูหมัก

น้ำส้มสายชูหมัก หรือ น้ำส้มสายชูแท้ เป็นน้ำส้มสายชูที่ได้จากการหมักเพียงอย่างเดียว โดยใช้วัตถุดิบสำคัญ ได้แก่ แป้งมันสำปะหลัง แป้งจากข้าว หรือแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ รวมถึงกากน้ำตาล และผลไม้ชนิดต่างๆ ประกอบด้วยขั้นตอนการหมัก 2 ขั้นตอน คือ

– การหมักน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ (alcoholic fermentation)

– การหมักแอลกอฮอล์ให้เป็นกรดอะซิกติก (acetic acid fermentation)


ทั้งนี้ น้ำส้มสายชูหมักที่ได้มาตรฐาน จะต้องมีลักษณะใส ไม่ขุ่น ไม่มีตะกอนหรืออาจมีตะกอนได้บ้าง แต่ต้องเป็นตะกอนที่เกิดขึ้นจากการหมักตามธรรมชาติ มีกลิ่นหอมตามกลิ่นวัตถุดิบที่ใช้หมัก มีความหวานของน้ำตาลเล็กน้อย โดยต้องมีความเข้มข้นของกรดอะซิติก (acetic acid) ไม่น้อยกว่า 4%


1.2 น้ำส้มสายชูกลั่น

น้ำส้มสายชูกลั่น สามารถผลิตได้หลายวิธี ได้แก่

– ใช้เอทธิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) ที่มีความเจือจางมาหมักร่วมกับเชื้อน้ำส้มสายชู แล้วนำไปกลั่น

– ใช้น้ำส้มสายชูหมักมากลั่น แล้วทำให้เจือจาง

ทั้งนี้ น้ำส้มสายชูกลั่นที่ได้มาตรฐานจะต้องมีลักษณะใส ไม่มีความขุ่นหรือมีตะกอน โดยต้องมีความเข้มข้นของกรดอะซิติกไม่น้อยกว่า 4% และน้ำส้มสายชูที่ขายตามท้องตลาด ส่วนมากเป็นน้ำส้มสายชูกลั่น


1.3 น้ำส้มสายชูเทียม

เป็นน้ำส้มสายชูเทียม ที่ใช้กรดอะซิติกสังเคราะห์ (Acetic acid) ความเข้มข้นประมาณ 95% มาเจือจางจนให้เหลือความเข้มข้นประมาณ 4-7% เป็นน้ำส้มสายชูที่มีลักษณะใส ไม่มีสี ทั้งนี้ การผลิตจำเป็นต้องใช้กรดอะซิติกสังเคราะห์ที่มีความบริสุทธิ์สูงจึงจะเหมาะสำหรับนำไปใช้ในอาหารได้


2. ใช้เป็นสารเคมีสำคัญในการทำปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิตสารอนุพันธ์ของกรดอะซิติก ได้แก่

– ไวนิลอะซิเตท (Vinyl acetate)

– กรดเทเรฟทาลิค (Terephthalic acid, TPA)

– อะซิเตทเอสเทอร์ (Acetate ester)

– อะซิติกแอนไฮไดร์ (Acetic anhydride)

– เซลลูโลสอะซิเตท (Celluloseacetate)

– ฯลฯ


3. ด้านอาหาร

กรดอะซิติก ถูกใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเพื่อป้องกันการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารบูดเน่า ใช้เพื่อปรับความเป็นกรด-ด่างของอาหาร และช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร นอกจากนั้น ยังใช้เพื่อการเพิ่มรสเปรี้ยวในอาหารเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่ต้องการรสเปรี้ยวมากหรือน้อย หากใช้ความเข้มข้นมากจะทำให้เกิดรสเปรี้ยวมาก อาหารที่มีการใช้กรดอะซิติก ได้แก่ น้ำสลัด ผักดอง ผลไม้ดอง และซอสชนิดต่างๆ เป็นต้น [1]


การใช้กรดอะซิติกในอาหาร นิยมใช้ใน 2 รูปแบบ คือ [2]

– ใช้ในรูปของน้ำส้มสายชู ในความเข้มข้นของกรดอะซิติก 5-10%

– ใช้ในรูปสารละลายกรดอะซิติกสังเคราะห์ ความเข้มข้น 25-80%


4. ด้านการเกษตร

กรดอะซิติก ถูกใช้เป็นส่วนผสมของน้ำยาควบคุมเชื้อรา น้ำหมักชีวภาพ หรือผสมน้ำฉีดพ่น เพื่อใช้ควบคุมเชื้อราในแปลงผัก และผลไม้


5. ด้านการแพทย์

กรดอะซิติกเข้มข้นถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์ โดยนำกรดอะซิติกมาเจือจางร่วมกับสารประกอบอื่น ได้แก่

– สารประกอบโพรไพลีน ไกลคอล (Propylene glycol)

– สารละลายอะลูมิเนียม อะซิเตรท (Aluminium acetate)

– สารละลายกรดบอริก (Boric acid)

– สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide)

– สารละลายอะลูมิเนียมซัลเฟต (Aluminium sulfate)

– สารละลายแคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium carbonate )

– น้ำบริสุทธิ์

การใช้งาน อุตสาหกรรมการผลิตส่วนผสมของกรดน้ำส้ม

- อุตสาหกรรมพลาสติก

- อุตสาหกรรมย้อมสีและพิมพ์

- อุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง

- อุตสาหกรรมภาพถ่าย

- อุตสาหกรรมอาหาร

- อุตสาหกรรมสิ่งทอ


การจัดเก็บ

– เก็บไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

– เก็บไว้บริเวณที่อุณหภูมิต่ำ และแห้ง

– เก็บให้ห่างจากความร้อน แหล่งกำเนิดความร้อน บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง

– เก็บไว้ให้ห่างจากน้ำ หรือ บริเวณที่มีความชื้นสูง

– เก็บไว้ให้ห่างจากเส้นใยหรือเสื้อผ้าหรือวัสดุไวไฟ

– แหล่งจัดเก็บเข้าออกได้สะดวก


Product Name : Acetic Acid / อเซติก เอซิด

ลักษณะ : เป็นสารเหลว ไม่มีสี กลิ่นฉุน

Other Name : Acetyl hydroxide (AcOH),Hydrogen acetate(HAc),Ethylic acid,Methanecarboxylic acid,Ethanoic acid,Vinegar acid

Formula : CH3COOH

CAS NUMBER : 64-19-7

Origin : Malaysia

Characteristics : Colorless Liquid,Clear,Pungent Odor

Application : Manufacture of Acetic Industry

- Plastic Industry

- Dyeing and Printing Industry

- Insecticide Industry

- Photographic Industry

- Food Industry

No product spec